වාසිය

සමාගමේ මූලික ප්‍රධාන තාක්ෂණයන් මට්ටමින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමුඛ ස්ථානයට ළඟා වී ඇති අතර පේටන්ට් බලපත්‍ර අයදුම්පත් සමුච්චිත සංඛ්‍යාව 200 ඉක්මවයි.

සීමාසහිත JINSP සමාගම

JINSP Company Ltd යනු වර්ණාවලි හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණය මූලික වශයෙන් ඇති වෘත්තීය සමාගමකි.Tsinghua විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආරම්භ වී දැන් CNNC වෙත අනුබද්ධ වේ.

සීමාසහිත JINSP සමාගම

JINSP Company Ltd යනු වර්ණාවලි හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණය මූලික වශයෙන් ඇති වෘත්තීය සමාගමකි.Tsinghua විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආරම්භ වී දැන් CNNC වෙත අනුබද්ධ වේ.වසර 15ක තාක්‍ෂණ සමුච්චයෙන් පසු, සමාගමේ මූලික ප්‍රධාන තාක්‍ෂණයන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයට ළඟා වී ඇති අතර පේටන්ට් බලපත්‍ර අයදුම්පත් සමුච්චිත සංඛ්‍යාව 200 ඉක්මවයි.